Nasz regulamin

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno – emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

 

Motto:     
Większości tego wszystkiego
co jest mi potrzebne aby,
wiedzieć jak żyć-co robić
jak się zachowywać, nauczyłem
się w przedszkolu.
Mądrości życiowej, zaradności,
otwartości nie nabyłem
na szczytach uniwersytetu
lecz … w piaskownicy.

R.FULGHUM

140

 1. Miejskie Przedszkole Nr 22 jest jednostką budżetowym podległym Radzie Miejskiej w Zielonej Górze
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje  Zarząd Miasta.
 3. Jest placówką powołaną do życia w maju 1991 roku.
 4. Przedszkole jest czynne codziennie w godzinach 6.30-16.30
 5. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu
 6. Przerwę w pracy przedszkola ustala Zarząd Miasta Zielonej Góry na wniosek dyrektora przedszkola.
 7. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku opiekę we własnym zakresie.
 8. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:
  • podanie o przedszkole zastępcze rodzice składaja do dyrektora przedszkola dyżurującego do 30 maja każdego roku,
  • opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice z góry w przedszkolu, do którego dziecko zostało skierowane, wg. stawek tam obowiązujących
 9. Rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 10. Opłaty za przedszkole (żywienie) pobierane są z dołu do dnia 15 każdego miesiąca.
 11. Nieterminowe regulowanie należności za przedszkole egzekwowane będzie w drodze postępowania sądowego.
 12. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 13. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 14. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.
 15. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny.

Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl