Promocja zdrowia

Autoewaluacja

Plan pracy SPZ 2016 2018
Plan pracy SPZ 2018 2019

Plan pracy SPZ 2019 2020

Plan pracy SPZ 2020 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze przedszkole otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Nasza placówka promuje zdrowy styl życia, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną.

Przedszkole Promujące Zdrowie

„Przedszkole powinno stanowić formę wsparcia dla rodziny w propagowaniu prozdrowotnego stylu życia, utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz ustaleniu kierunków działań w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zaburzeń. Wzajemna współpraca obu środowisk sprzyja dobremu samopoczuciu i przekłada się na sukces edukacyjny dziecka.”

Cechy przedszkola promującego zdrowie (PPZ):

Podstawą tworzenia PPZ jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia. Do cech działań w zakresie promocji zdrowia w przedszkolu należą:

 • Uznanie, że:

– zdrowie jest wartością pozytywną, zasobem dla człowieka i społeczeństwa;

– zdrowie zależy od wielu czynników, ale na niewiele z nich ludzie mogą mieć wpływ;

– istnieje wzajemny związek między zdrowiem, a edukacją;

– przedszkole powinno aktywnie uczestniczyć w ochronie i promocji zdrowia całej społeczności.

 • Wykorzystanie specyficznych podejść w promocji zdrowia (w tym podejście siedliskowe, partnerstwo społeczności, upodmiotowienie jednostek i społeczności) oraz metod i strategii działań.
 • Podejmowanie działań:

– indywidualnych (rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie i zwiększenie jego potencjału przez poszczególnych członków danej społeczności);

– zbiorowych (tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu).

 • Całościowe podejście do zdrowia:

– uwzględnienie jego wszystkich wymiarów;

– tworzenie polityki i warunków środowiska fizycznego i społecznego, sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności;

– prowadzenie edukacji zdrowotnej całej społeczności.

 • Podejmowanie długofalowych działań:

– z przestrzeganiem ustalonych dla PPZ w Polsce zasad planowania i ewaluacji;

– we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.

             

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest, aby:

 • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą i brać je pod uwagę;
 • powierzać im niektóre proste zadania;
 • zachęcać do generowania pomysłów;
 • zachęcać i umożliwiać współpracę z rówieśnikami i dorosłymi;
 • stwarzać możliwości osiągania sukcesów itd.

Zasady w tworzeniu PPZ:

 • Najważniejszymi partnerami i jego współtwórcami są rodzice. Wspieranie ich w rozwoju kompetencji wychowawczych kompetencji dla zdrowia  jest podstawowym warunkiem skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci.
 • Ważnym zadaniem PPZ powinna być także współpraca z dziadkami dzieci.

Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie

            Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci);
 • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy PPZ i ich uzasadnienie

            Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto: PPZ pomaga pracownikom i rodzicom dzieci zrozumieć i zastosować w praktyce koncepcje promocji zdrowia. Specyficzna cechą PPZ jest to, że osoby dorosłe, tworzące takie przedszkole – nauczycielki, inni pracownicy oraz co najmniej część rodziców:

 • rozumieją i potrafią wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z promocją zdrowia i koncepcją PPZ;
 • akceptują własną odpowiedzialność za zdrowie swoje, innych ludzi oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu PPZ.

Przedszkole Promujące Zdrowie powinno dążyć do:

 • zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
 • tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy;
 • praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu;
 • zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami;
 • zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
 • wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
 • rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.

Tekst źródłowy: „Przedszkole promujące zdrowie” – B. Woynarowska, A. Kapuścińska

PROGRAMY PROZDROWOTNE PROWADZONE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Regionalny program  profilaktyczny o bezpieczeństwie  „ Bezpieczny Przedszkolak” 

Cel główny programu;
– ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.
 Program ten pozwala dzieciom:
– ukształtować prawidłowe postawy i nawyki przy unikaniu zagrożeń,
– ukształtować u dzieci potrzeby zwracania się o pomoc do policjanta lub innego pracownika służb mundurowych, a tym samym kształtowania postawy zaufania wobec funkcjonariuszy,
– szybko i efektywnie reagować w różnych sytuacjach zagrożeń (pożar-ewakuacja, w kontakcie z obcymi osobami -obcy niebezpieczny, niebezpiecznymi zwierzętami – pozycje obronne …itp ),
– dzieci poznają numery ratunkowe i umieją udzielać pierwszej pomocy,
– poznają elementarne zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

Program podzielony jest na bloki tematyczne :
 1. Bezpieczny- niebezpieczny
 2. Mój przyjaciel w mundurze
 3. Uczę się zasad ruchu drogowego
 4. Obcy niebezpieczny
 5. Zły dotyk ( za zgodą rodziców ) – w starszych grupach

Program  opracowany został przez KW  i KLANZA Białystok


Ogólnopolski Program na rzecz prawidłowych nawyków żywieniowych i picia wody „ Mamo, tato wolę wodę”

     Program ten pozwala dzieciom poznać  właściwe nawyki żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w diecie, wyzwala do aktywności fizycznej i proekologicznych postaw oraz  promuje zdrowy styl życia.

    Program  objęty jest  honorowym patronatem MEN, Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
 Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie internetowej www.wolewode.pl

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „ Akademia Aquafresh

     Program uczy dzieci, jak prawidłowo dbać o zęby, zrozumieć znaczenie umiaru w jedzeniu słodyczy, kształtować nawyk zdrowego odżywiania, zrozumieć potrzebę kontrolowania i leczenia zębów.
 Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie internetowej www.akademia-aqufresh.pl

Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego „ Przyjaciele Zippiego”

    Program  ma na celu promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, radzenie sobie z problemami i trudnościami.
 Program uczy dzieci:
– jak radzić sobie z codziennymi problemami,
– jak nazywać uczucia i jak o nich rozmawiać,
– jak słuchać uważnie,
– jak prosić o pomoc,
– jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
– jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
– jak mówić przepraszam,
– jak radzić sobie z prześladowaniem,
-.jak rozwiązywać konflikty,
– jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią,
– jak adoptować się do nowych sytuacji,
– jak pomagać innym.

 Program składa się z 6 części;
 1. uczucia
 2. komunikacja
 3. nawiązywanie i zrywanie więzi
 4. rozwiązywanie konfliktów
 5. przeżywanie zmiany i straty
 6. dajemy sobie radę

Głównym bohaterem programu jest patyczak o imieniu Zippi i jego przyjaciele.
 Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie internetowej www.pozytywnaedukacja.pl

Ogólnopolski Program Ekologiczny „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program ten uczy dzieci chronić  przyrodę,  uwrażliwić na otaczające środowisko, na jego piękno, uczy dzieci  jak  segregować śmieci, kształtować nawyk oszczędzania wody, oszczędzania energii, dbania o czystość powietrza.
 Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl

Regionalny Program  Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej  pt: „Czyste powietrze wokół nas”

   Cele główne programu;
– wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
– zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

   Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, od najmłodszych lat zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
 1. Wycieczka
 2. Co i dlaczego dymi?
 3. Jak się czuje, kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. Jak unikać dymu papierosowego?

Program rekomendowany przez MEN, Państwową Inspekcję Sanitarną, Stowarzyszenie na rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu w Warszawie

Programu adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych ” Lubię przedszkole”.

Aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom przystosowanie się do nowej sytuacji w sposób możliwie najmniej bolesny, program adaptacyjny obejmuje kilka spotkań dla nowych przedszkolaków i ich rodziców. W tym czasie dzieci mają okazje poznać wszelkie aspekty życia przedszkolnego, swoje panie oraz całe otoczenie przedszkolne.

Program „Mistrzostwa świata w myciu rąk” .

Jego zadaniem jest uświadamianie dzieciom w wieku przedszkolnym, jak ważna jest higiena mycia rąk. Ambasadorem akcji został Kazimierz Mazur – aktor filmowy i teatralny, tata, dla którego zdrowie dzieci nie jest obojętne. Patronatem honorowym objęli ją: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Fundacja Lubimy Działać, a medialnym TVP2 i portal Kampanie Społeczne.

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl